Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.05.2022 23:59 - Пеан Пеон Пион Peon Peeon Peone lineal B e pajawone
Автор: panazea Категория: Видео   
Прочетен: 885 Коментари: 1 Гласове:
3


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Пеоните от Пеония дето пеят поетите . 

poeta поэт пиит 

dal latino pŏēta, dal greco ποιητής (poiētḗs), "poeta, scrittore" 

Пеан Бог (Пеон, Пион; др.-греч. Παιάν, Παιήων, Παιών) — в древнегреческой мифологии врач олимпийских богов[1]. Считается, что это имя впервые начало использоваться в Микенский период как альтернатива имени Аполлона[2][3][4].

Дважды упоминается в Илиаде Гомера[5]. Так, когда бог войны Арес ранен смертным героем Диомедом, которому помогла Афина, его в спешке эвакуируют на Олимп, где Пеан лечит Ареса и добивается немедленного выздоровления[6]. Арес лечился бальзамом по воле Зевса[7]. Бог царства мёртвых Аид также получает лечение от Пеана, когда Геракл поражает его стрелой[8]. Упоминается в Одиссее, кода Гомер возносит хвалу Египту, и, в том числе, его лекарственным растениям. По его словам египтяне — из племени Пеана[9].

Гесиод пишет, что Пеан знает лечение от всякой болезни и идентифицирует его как отдельное божество. По его словам, Аполлон или Пеан могут спасти от смерти[10][11].

Позже Пеан — это эпитет бога Аполлона, способного как приносить болезни, так и лечить их, и бога-врача Асклепия[12].

Аристарх Самофракийский считал Пеана независимым, отдельным богом, а Зенодот фон Маллос, напротив, приравнивал его к Аполлону[13].

Peone и un personaggio della mitologia greca. Fu Dio della Medicina e medico degli dei dell’Olimpo. Nel canto V dell’Iliade curт Ade, attaccato da Eracle e le ferite di Ares procurategli da Diomede. Secondo Plinio, и il creatore del fiore di Peonia, una pianta in grado di curare gravi ferite e malattie.

 lineal B es : (pa-ja-wo-ne).
Peуn (Παιών), Peeуn (Παιήων) o Peбn (Παιάν) es un dios cuya funciуn era la de mйdico de los dioses.

Se le nombra en la Ilнada y en la Odisea. Peуn curу a Ares cuando fue herido por Diomedes durante la guerra de Troya; tambiйn se menciona una curaciуn anterior que le hizo a Hades de una flecha lanzada por Heracles en Pilos. En la Odisea se le cita en el canto IV. En un escolio a la Odisea, se da la noticia de que Hesнodo tambiйn lo nombraba como una divinidad independiente de Apolo. Sin embargo, posteriormente Peуn o Peбn se considerу como un epнteto de Apolo cuyo significado era el sanador.

En una tablilla de lineal B hallada en Cnosos, aparece el teуnimo «pa-ja-wo», que algunos estudiosos creen que es un antecedente de «Peбn». Se considera que la palabra se empleaba en griego micйnico para nombrar a Apolo. Su forma atestiguada en lineal B es : (pa-ja-wo-ne). 

 Paean (Ancient Greek: Παιάν), Paeлon or Paieon (Παιήων), or Paeon or Paion (Παιών) was the physician of the gods.[1][2]

The name Paean is believed to be first attested in Mycenaean Greek as an alternative name of Apollo; the attested form of the name, written in Linear B, is 
:, pa-ja-wo-ne

A god of healing named Παιήων is mentioned twice in the Iliad.[6] In book 5, the Olympian god of war Ares is wounded by mortal hero Diomedes, who is assisted by Athena. Ares is taken up to Olympus in a hurry, where Paeon applies medicine (Ancient Greek: φάρμακα) that produces an instant relief.[7] Hades too had a similar medical treatment by Paeon when he was shot with an arrow by Heracles.[8] In the Odyssey, Homer says of Egypt, "[T]here the earth, the giver of grain, bears greatest store of drugs, many that are healing when mixed, and many that are baneful; there every man is a physician, wise above human kind; for they are of the race of Paeeon."[9]

Hesiod identifies Paeon as an individual deity: "Unless Phoebus Apollo should save him from death, or Paean himself who knows the remedies for all things."[10][11]

In time, Paeon (more usually spelled Paean) became an epithet of Apollo, in his capacity as a god capable of bringing disease and therefore propitiated as a god of healing.[12] Later, Paeon becomes an epithet of Asclepius, the healer-god.[13] Later, perhaps due to his identification with Apollo, Helios was also invoked as "Paion." 

Chez les Grecs archaпques, Pйan, Pйon ou Pжфn (en grec ancien Παιάν / Paiбn, Παιήων / Paiếфn ou Παιών / Paiốn) est d"abord1 un dieu guйrisseur associй а un chant. Le mot devient ensuite une йpiclиse d"Apollon et d"Asclйpios, avant de dйsigner un chant d"action de grвces en l"honneur du dieu.

Homиre mentionne Pйan dans le chant V de l’Iliade, en tant que guйrisseur des dieux. Dionй, mиre d"Aphrodite, raconte а cette derniиre blessйe par Diomиde comment Pйan soigna Hadиs, blessй quant а lui par Hйraclиs :

« Pйan sur lui rйpandit des poudres calmantes, et il put le guйrir, parce qu"il n"йtait pas nй mortel2. »

— (400-401)

De mкme, Pйan soigne Arиs blessй par Diomиde :

« Comme le suc de figuier fait, quand on l"agite, cailler le lait blanc et fluide, qui, vite, prend sous les yeux de celui qui le tourne, de mкme, vite, Pйan guйrit l"ardent Arиs2. »

— (899-904)

Dйjа, au chant I, les Achйens sont contraints d"apaiser la colиre d"Apollon en chantant un pйan (ou en chantant Pйan : le texte grec ne permet pas de dйcider) afin que le flйau qui ravage leur camp cesse.

L"expression « fils de Pйan » est ensuite employй pour dйsigner les mйdecins. Ainsi dans l’Odyssйe (IV, 231-232), quand Hйlиne de Troie йvoque l"Йgypte :

« Tous les hommes y sont, plus que partout ailleurs au monde,
D"habiles mйdecins, car ils ont du sang de Pйan3. »

Aussi constate-t-on que Pйan cesse d"кtre associй spйcifiquement au champ de bataille, comme c"est le cas dans l"Iliade et dans les premiиres occurrences du nom sur des tablettes en linйaire B de Cnossos (oщ il est associй а la fois а la guйrison guerriиre et au chant de victoire des hommes)1.

Le nom devient ensuite une йpiclиse du dieu Apollon, dans son rфle de guйrisseur.
Поет 

Поэ́т[1] (от др.-греч. ποιητής «стихотво́рец» 

Un poeta и uno scrittore di poesie, ossia di testi che seguano la versificazione e si contrappongano, perlomeno idealmente, ai testi in prosa. Il sostantivo deriva dal verbo greco ποιέω (traslitterato poiйō), il cui significato letterale и "fare", ma dopo Omero anche "comporre, poetare" e "celebrare".

Пеония (на гръцкиΠαιονία; на латинскиPaeonia) е територия, наречена по името на населявалата я племенна група на пеоните. Намира се в югозападните райони на Балканския полуостров, в пределите на днешните държави Северна МакедонияГърция и България.

На Балканите преходната зона между тракийските и илирийските племена, на север от планината Скомбър (дн. Витоша) на юг до Македония, най-общо между Струма и Вардар векове е населявана от пеони. В тези предели, на север от Македонското царство, има най-много тракийски етноними: агрианиедонибистони и бисалти. Там, се споменават племена като: трери, тилалеи, граи, леи агриани (по сведение на Херодот), на юг от Парорбелия (пл. Беласица) са: емони, Мигдони, крестони, бисалти, дерсаи (саи), сапеи и др. Пеони са живели още по поречията на реките (в долните течения) на Места (Нестос), Струма (Стримон), Вардар (Аксий), Брегалница (Астиб), Бистрица (Халиакмон) и Черна (Ехейдор). Пеоните имат свой градове или т.нар. селищни центрове. Имената на някои племена са идентични с тези на селищни им центрове. Това се наблюдава при синтите, които са основали градовете Хераклея Синтика и Синда (на Солунския залив), Орестида на орестите (дн. Костурско), линкестите са имали Хераклея ЛинкестисДобер на дероните и др. Известни са ни големи пеонски градове-крепости – циклопски градежи – като само по долината на река Вардар са: Ейдомене, Аталанта, Гортиния, Европ, Алкомена, Терма и др.
Според античната легенда предадена от Херодот (Herodotus v. 13), те са преселници от 
Троя. Омир (Iliad, book II, line 848) споменава пеоните от Аксиос (Вардар), че участват заедно с балканските и малоазийските траки на страната на Троя срещу гърците. ОмирХеродотТукидид и други споменават като пеони племената: сиропеонипеоплидоберилаелидерони, сапеи, граи, леи, орески, елимеи, еордеи, тимфеи, паравеи, алиндеи, синти, гортини и други, а агрианите направо са смятани за тракийско племе.
Пеоните най-вероятно са смес на староседелските 
пеласгийскиилирийски и тракийски племена с наследници на колонисти от Мала Азия, възможно от земите на древна Лидия т.нар. меони (пеони), самите те произхождащи от смесили се с местните хети, както и мигрирали там от Балканите тракийски племена на мизифригикари и малоазийски траки. Пеоните обособяват свои сред съседните държавно-племени образувания, и установяват много династични и други връзки с тях. Античните лелеги, хети, кари, лики, лиди, бриги, килики и други племена са основното ядро на меоните или пеоните, живели първоначално на територията на древна Лидия (Мала Азия). Преселилите се на Балканския полуостров древни меони, в по-старите времена, възможно около 2000 – 1500 г. пр. Хр., интегрирали се със сродните местни племена остават в историята като пеони. Около 687 г. пр. Хр. цар Гиг, основател на династията на Мерменадите в антична Меония, завладява престола и променя името от Меония на Лидия, която дотогава се е управлявала от династията на Хераклидите с цар Марсил (името на последния цар от Хераклидите, от Херодот 1.7., вж. за надписът на Ашурбанипал).

Някои, имена на градовете-столици в Пеония или на държавно-племенните им обединения са били: Билазора (Велес) на река Вардар, Балла на пиерите (дн. Палатица), Терма на мигдоните (Тесалоники), Антемунт на крестоните, Бригиз на бригите (не далеч от устието на Струма), Лебея много стар град прочут с козите си, Брусида на Охридското езеро, Синда на Солунския залив, Кидонитон някъде в Северна Пеония (предполага се, че са преселници от Крит), Кидрайон на р. Еригон, Галикон на крестоните на река Ейхедор (дн. Галико), Лета и Сер-Сирис на сиропеоните (дн. Сяр), Крусидон (Крусида) на мигдоните, Гортиния и Меланд на крестони и едони, Едеса-Еге на старите Егестей (Едестей), Паленон, Бизалтикон на бизалтите и други. Град Тоскион на юг от река Шкумба е разделял илири, македони и пеони. Бероя (Бер), Клеона, Акратон, Мекибернон, Ератира в съседство с Елимея, Аба на абейците колонизирали остров Евбея около 1400/1200 г. пр. Хр. Стира, Каристон и много други с неизвестно за нас местонахождение в които се наблюдава т.нар. процес на сиклейтизъм (смесване между различни племенни групи в населените места).

Останали са доста градове-селища и местности до наши дни с името Пеонец, Паянец, Пянец, Меон(а)-(иан) и др.

Пеония (греч. Παιονία) — согласно античной географии, земля племени пеонов (Παίονες).

Точные границы Пеонии, так же как и ранняя история её жителей, остаются весьма неопределёнными, но считается, что первоначально они жили в районе Фракии. Во времена классической Греции Пеония включала всю долину реки Аксий (Вардар) и окружающие районы, узкую полосу северной части сегодняшней греческой Македонии, наибольшую часть территории сегодняшней Северной Македонии и маленькую часть юго-западной Болгарии (Пьянец)[1].

Пеония была расположена к северу от Македонии (территория которой примерно соответствует современной греческой провинции Македония) и к юго-востоку от Дардании (территория которой примерно соответствует сегодняшнему Косово). К востоку располагались фракийцы, к западу — иллирийцы.

Пеонийскими племенами были:

  • Агрианы (Αγριάνες)[2][3][4]
  • Алмопы (Αλμώπες)[5]
  • Леэи, лееи (Λαιαῖοι)[6][4]
  • Дерроны (Δέρρωνες)[7], дерсеи (Δερσαῖοι)[8][9]
  • Одоманты (Ὀδόμαντες)[10][9][11]
  • Пеоплы (Παιόπλαι)[12]
  • Доберы (Δόβηρες)[13]
  • Сириопеоны (Σιριοπαίονες)[14]

Пеони́я (греч. Δήμος Παιονίας[2]) — община (дим) в Греции. Входит в периферийную единицу Килкис в периферии Центральная Македония. Население 28 493 жителя по переписи 2011 года[2]. Площадь 919,276 квадратного километра[1]. Плотность 31 человек на квадратный километр[2]. Административный центр — Поликастрон, исторический центр — Гумениса

   Гласувай:
3Следващ постинг
Предишен постинг

1. dobrodan - Пеоните са бай-ен,
21.05.2022 06:55
старшият род.
В имената на последните племена в постинга замени звука Д с беззвучното Т и гледай какво става:).
Допълвам: ит/ет на стария език означава... Куче:)!
Дотук с еДони, макеДони и дрън-дрън:):):)!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: panazea
Категория: Технологии
Прочетен: 6806044
Постинги: 3987
Коментари: 11585
Гласове: 56327
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031