Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.07.2015 10:50 - Акатист Богородици Словашка версия
Автор: panazea Категория: Технологии   
Прочетен: 1188 Коментари: 1 Гласове:
7

Последна промяна: 06.08.2015 17:49

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg


Достойно есть
І̑акѡ воистинȣ́ блажи́ти
Тѧ́, Богородицȣ́,
Присноблаженнȣ́ю и Пренепорочнȣ́ю
и Матерь Б͂га нашегѡ.
Честнѣйшȣ́ю херȣ́вiмъ
и сла́внейшȣ́ю безъ сравненїѧ серафїмъ,
без истлѣнїѧ Бога Слова рождшȣ́ю,
сȣ́щȣ́ю Богородицȣ́, Тѧ́ величаемъ.

Хр͒тосъ воскр͒се из мертвыхъ
смертїю смерть поправъ
и сȣ́щымъ во гробѣ́хъ
животъ даровавъ

ⰄⰑⰔⰕⰉⰐⰑ  ⰅⰔⰕⰠ

ⰊⰀⰍⰙ   ⰂⰑⰊⰔⰕⰊⰐⰖ  ⰁⰎⰀⰆⰊⰕⰊ

ⰕⰡ   ⰁⰑⰃⰑⰓⰑⰄⰊⰜⰖЗа съжаление всичко трябва да се въвежда наново , за да се чете както горните редове на Достойно есть и Хр͒тосъ воскр͒се

Останалият текст не може да се чете , ако нямаш съответния шрифт , което го прови неприложим в интернет , каквато проба направих аз. Понеже имам съответния шрифт , виждам истинския текст.

 

AK"AQâST°

 

PRES#T¼” B#GRÿDJC».

 

Stãh4jr7i, gl2as8 3|. Pod2oben8: Vs1È œlo`2jv{e:

 

     Sov¾t8 prev¾~n7i• œkr7iv2a< teb¿, 4—trokov2jce, gavrã2jl8 predst1a, teb1e lobÝ2a< 4j v0¨2a<: r2adÙ•s<, Ýeml1e nenas¾<nna<: r2adÙ•s<, kÙpjn1o newpal2jma<: r2adÙ•s<, glÙbjn1o neÙdoboÝr2jma<: r2adÙ•s<, m2oste k8 n3bs2“m8 prevod2<•, 4j l¾stvjce v7is2oka<, 6È`e 4i2akwv8 v2jd0: r2adÙ•s<, b3`2estvenna< st2amno m2ann7i: r2adÙ•s<, raÝr0{2enãe kl2<tv7i: r2adÙ•s<, 4ad2amovo voÝÝv2anie, s8 tob2oÈ g‰d7.

     vl2<e{j m1j s< 6Äkw ~elov¾k8, gl2agolet8 netl¾nna<, 4—trokov2jca ko 4arhãstat2jgÙ: 4j k2akw v0¨2ae{j glag2ol7i p2a~e ~elov¾ka; so mn2oÈ bo, r2ekl8 4“s1j, b3gÙ b72itj, 4j vsel2jtjs< vo o4utr2obÙ mo1È. $J k2akw bÚdÙ, glag2olj m1j, sel1o prostr2annoe, 4j m¾sto s3¨2enã<, herÙv2im7i prevoshod2<¨agw; da ne prel7st2j{j men1“ l2estãÈ: ne poÝn2ah8 bo sl2astj, br2akÙ 6“sm7 neprj~2astna, k2akw o6ubw 4—tro~1a ro`dÛ;

     B3g8 4jd¾`e h2o¨et8, pob0`d2aets< 4“stestv1a ~2jn8, glag2olet8 beÝpl2otn7i•, 4j 6Ä`e p2a~e ~elov¾ka sod0v2aÈts<, mo4jm8 v¾rÙ• 6jstjnn7im8 glag2olwm8, vses3t2a< prenepo-r2o~na<. $–n2a `e voÝop1j: bÚdj mn¿ n72in0 po glag2olÙ tvoemÛ, 4j ro`dÛ beÝpl2otnago, pl2ot7 œ men1“ Ýa2jmstvo-vav{ago, 6Äkw da voÝved2et8 ~elov¾ka, 6Äkw 4“d2jn8 s2jlen8, v8 p2ervoe dosto2<nãe, s8 rastvor2enãem8.

Sl2ava, 4j n72in0, gl2as8 3v.

     &‘`e œ v¾ka t2ajnstvo œkr7iv2aets< dn2es7, 4j s3n8 b3`ã•, s2n8 ~3lv¾~7 b7iv2aet8, da hÚ`d{ee vosprã2jm8, pod2ast8 m1j lÚ~{ee. Solg2as< dr2evle 4ad2am8, 4j b3g8 voÝ`e-l¾v8 b72itj, ne b72ist7: ~3lv¾k8 b7iv2aet8 b3g8, da b2oga 4ad2ama sod¾laet8. Da vesel2jts< tv2ar7, da ljkovstvÚet8 4“stestv1o, 6Äkw 4arh2ag3gl8 d3v0 so str2ahom8 predsto2jt8, 4j 6“`e r2aÙd•s<, prjn2osjt8 pe~2alj soprot2jvnoe. Üa m‰lrdãe m‰ltj vo~3lv¾~jv7i•s<, b3`e n2a{8, sl2ava teb¿.

 

 

Na stãh2ovn0 stãh4jr7i, gl2as8 3a.  Pod2oben8: N‰bn7ih8 ~jn2wv8:

     S8 n‰bn7ih8 krÙg2wv8 slet¾v8 gavrã2jl8, v8 naÝar2et8 prã2jde k8 d3v0 m3r2ij, vopã1< 6“•: r2adÙ•s<, Ýa~n2e{j s3na, 4ad2ama dr2evn0•{ago, tvorc1a v0k2wv8 4j 4jÝb2avjtel< vopã2Ȩjh8 teb¿: r2adÙ•s<, ‰~ta<.

 

       St2ih8: Sl72i{j, d¨1j, 4j v2j`d7, 4j prjklon1j o6uho tvo1e.

     Gavrã2jl8 d3v0 b3lgov¾stãe s8 n3bs1e prjn2es8, vopã2<{e, r2adÙ•s<, Ýa~n2e{j vo ~r2ev0 tvo2em8 tob2oÈ vm0st2jmago, nevm0st2jmago `e vs¾mj: 4j ra`d2aȨa< 4Äv2j{js<, œ 4—3c1a pr2e`de denn2jc7i voÝsã2<v{ago.

 

       St2ih8: LjcÛ tvoemÛ pom2ol<ts< bog2atãj l2Èdstãj.

       SoprjsnosÚ¨noe sl2ovo prebeÝna~2al7nagw 4—3c1a, ne raÝlÙ~2jvs< g2ornjh8, n72in0 predst1a d2wl7n7im8, r2adj kr2a•n<gw b3lgoÙtr2obã<, m‰lt7 prã2em8, 6“`e na n71i popolÝnov2enã<, 4j 4ad2amovÙ nj¨etÛ vosprã2em8, vowbraÝ2js< v8 ~Ù`d2ee.

 

       St2ih8: Vs1< Ýeml1< da pokl2onjts< teb¿, 4j po2et8 teb¿.

      š 4—3c1a prjsnosÚ¨nw, 4j œ m3tre vr2emennw, 4Äv2jv7i•s< m2irovj, presÚ¨stvennoe sl2ovo, 6wbraÝ8 rab1a prã2emlet8: 4j b7iv2aet8 pl2ot7, ne œstÚpl7 b3`estv1a, 4j 4ad2ama naÝjd2aet8, vo ~r2ev0 beÝs¾mennw Ýa~2en{ã< 4“g1o.

 

 

Sl2ava, 4j n72in0, gl2as8 3v.

     B3lgov0stvÚet8 gavrã2jl8 b3lgod2atn0• dn2es7: r2adÙ•s<, nenev¾stna< m3tj 4j nejskÙsobr2a~na<: ne o4udjvl2<•s< str2annomÙ moemÛ Ýr2akÙ, nj o4u`as2a•s<, 4arh2ag3gl8 bo 6“sm7: |m2i• prel7st1j 6“ÔÙ 4jnogd1a, n72in0 `e b3lgov0stvÚÈ teb¿ r2adost7, 4j prebÚde{j netl¾nna, 4j rod2j{j g‰da, pre‰~ta<.

 

T2a`e trop2ar7, gl2as8 3j.

     Povel¾nnoe t2a•nw prã2em8 v8 r2aÝÙm0, v8 kr2ov0 4i2wsjfov0 t¨2anãem8 predst1a beÝpl2otn7ij, glag2ol< nejskÙsobr2a~n0•: prjklon2jv7i• sho`d2enãem8 n3bs1a vm0¨-2aets< nejÝm¾nnw v2es7 v8 t1<: 4“g2o`e 4j v2jd< v8 lo`esn2ah8 tvo2jh8, prã2em{a r2abã• Ýr2ak8, o4u`as2aÈs< Ýv2atj teb¿: r2adÙ•s<, nev¾sto nenev¾stna<.     (Tr2j`d7i).

 

 

 

KAN"WN° B#LGÿD"ARN·I”

PRES#T¼” Bùc0,

$“g2w`e kraegran2esãe sjcev1o: R2adostj prã2<telj¨e, teb¿ podob2aet8 r2adovatjs< 4“d2jn0•. (Tvor2enãe 4i2wsjfovo.) Gl2as8 3d.

 

P¼SN· 3a.

       $Irm2os8: ›v2erÝÙ o4ust1a mo4<, 4j nap2oln<ts< d3ha, 4j sl2ovo œr72ignÙ c3r2jc0 m3trj, 4j 4Ävl2Ès< sv¾tlw tor`estÛ<, 4j vospo1È r2adÙ<s< to1< ~Ùdes1a.

       H‰rt2ovÙ kn2jgÙ 4wdÙ{evl2ennÙÈ, Ýape~atl¾nnÙÈ t1< d3hom8, vel2jkã• 4arh2ag3gl8, ‰~ta<, Ýr1<, voÝgla{2a{e t1j: r2adÙ•s<, r2adostj prã2<telj¨e, 6“È`e pram2atern<< kl2<tva raÝr0{2jts<.

     $Ad2amovo 4jspravl2enãe, r2adÙ•s<, d3vo b3gonev¾sto, 6adovo o4umer¨vl2enãe, r2adÙ•s<, vsenepor2o~na<, pal2ato vs¾h8 c3r1<: r2adÙ•s<, p‰rt2ole 6—gnenn7i• vseder`2jtel<.

Sl2ava: Cv¾te neÙv<d2aem7i•, r2adÙ•s<, 4“d2jna proÝ2<b{a< 6Äbloko b3lgov2onnoe: r2adÙ•s<, r2o`d{a< b3lgoÙh2anãe, 4“d2jnago c3r1<: r2adÙ•s<, nejskÙsobr2a~na<, m2irovj s3ps2enãe.

$J n72in0: ^jstot71i sokr2ovj¨e, r2adÙ•s<, 6“È`e œ pad2enã< n2a{egw vost2ahom8: r2adÙ•s<, sladkoÙh2ann7i• kr2ine, vùl~ce, v¾rn7ih8 b3lgoÙh2a<•, kad2jlo b3lgov2onnoe 4j m2Ôro mnogoc¾nnoe.

 

P¼SN· 3g.

       $Irm2os8: Tvo4< p0snosl2ovc7i, bùce, `jv72i• 4j neÝav2jstn7i• 4jst2o~nj~e, l2jk8 seb¿ sovokÚpl7{7i< d3h2ovnw o4utverd1j, v8 b3`2estvenn0• tvo2e• sl2av0 v0nc2“v8 sl2av7i spod2obj.

       Kl2as8 proÝ2<b{a< b3`2estvenn7i•, 6Äkw n2jva newr2anna< 6Äv0: r2adÙ•s<, 4wdÙ{evl2enna< trap2eÝo, hl¾b8 `jv2otn7i• vm¾¨{a<: r2adÙ•s<, `jv2otn7i< vod71i 4jst2o~nj~e nejsto¨2aem7i•, vùl~ce.

     njca, 4Ènc1a r2o`d{a< nepo2ro~nago, r2adÙ•s<, vÀrn7im8: r2adÙ•s<, 6agnjce, r2o`d{a< b3`ã<go 6agnca, vÝ2emlȨago m2ira vseg1w pregr0{2“nã<, r2adÙ•s<, t2eploe 4w~jst2jlj¨e.

     Sl2ava: ÿ6utro sv0tl¾•{ee, r2adÙ•s<, 4“d2jna, s3lnce nos2<¨a< h‰rt1a, sv¾ta `jl2j¨e, r2adÙ•s<, t7mÛ raÝrÙ{2jv{a<, 4j mr4a~n7i< b¾s7i œgn2av{a<.

     $J n72in0: R2adÙ•s<, dr2eve 4“d2jna, 4“È`e sl2ovo pr2o•de 4“d2jno, ver“1j 4j vrat1a 6adwva, vlù~ce, ro`destv2om8 tvo2jm8 sokrÙ{2jv{a<, r2adÙ•s<, b3`2estvenn7i• vh2ode s3ps2aem7ih8, b3gonev¾sto.

 

P¼SN· 3d.

       $Irm2os8: S0d2<• v8 sl2av0 na p‰rt2ol0 b3`estv1a, vo 6—blac0 l2egc0, prã2jde 4i3js8 preb3`2estvenn7i•, netl¾nnoÈ dl2anãÈ, 4j s3ps1e ÝovÚ¨7i<: sl2ava, h‰rt1e, s2jl0 tvo2e•.

Vo gl2as0h8 p¾nã•, d3vo, teb¿ vopã2em8, vsep¾ta<: r2adÙ•s<, tÚ~na< gor1o 4j o4us7ir2enna< d3hom8: r2adÙ•s<, sv¾¨nj~e, 4j st2amno, m2annÙ nos2<¨a<, o4usla`d2aȨa vs¾h8 b3lgo~est2jv7ih8 ~$Ùvstva.

$W~jst2jlj¨e m2irÙ, r2adÙ•s<, pre‰~ta< vùl~ce: r2adÙ•s<, l¾stvjce, œ Ýeml1j vs¾h8 voÝv72isjv{a< b3lgod2atãÈ: r2adÙ•s<, m2oste, vo2jstjnnÙ prevod2<• vs¾h8 œ sm2ertj k8 `jvotÛ po2Ȩjh8 t1<.

Neb2es8 prev72i{{a<, r2adÙ•s<, Ýeml1j 4wsnov2anãe, vo tvo2jh8 lo`esn2ah8, pre‰~ta<, netrÚdnw nos2jv{a<: r2adÙ•s<, ~ervlen2jce, bagr<n2jcÙ b3`2estvennÙÈ 4wmo~2jv{a< œ krov2e• tvo2jh8 c3r2evj s2jlam8.

Sl2ava: Üakonod2avca r2o`d{a< 6jstjnnago, r2adÙ•s<, vùl~ce, beÝÝak2wnã< vs¾h8 tÚne 4w~j¨2aȨago, nedov¾doma< glÙbjn1o, v7isot1o nejÝre~2enna<, brakonejskÚsna<, 6“È`e m71i 4wbo`2jhoms<.

$J n72in0: T1< 4jspl2et{ÙÈ m2irovj nerÙkoplet2enn7i• v0n2ec8, p0snosl2ovjm8, r2adÙ•s<, teb¿, d3vo, ÝovÚ¨e: hran2jlj¨e vs¾h8 4j 4wgra`d2enãe, 4j o4utver`d2enãe, 4j s3¨2ennoe prjb¾`j¨e.

 

P¼SN· 3“.

       $Irm2os8: ÿ4u`as2o{as< vs2<~“ska< 4w b3`2estvenn0• sl2av0 tvo2e•: t72i bo, nejskÙsobr2a~na< d3vo, 4jm¾la 4“s1j vo o4utr2ob0 nad? vs¾mj b3ga, 4j rodjl1a 4“s1j beÝl¾tnago s3na, vsÀm8 vosp0v2aȨ7im8 t1< m2jr8 podav2aȨa<.

PÚt7 r2o`d{a< `2jÝnj, r2adÙ•s<, prenepor2o~na<, œ pot2opa gr0h2ovnagw m2ir8 sp2as{a<: r2adÙ•s<, b3gonev¾sto, sl72i{anãe 4j glag2olanãe str2a{noe: r2adÙ•s<, preb7iv2anãe vùlkj tv2arj.

Kr¾post8 4j o4utver`d2enãe ~elov¾kwv8, r2adÙ•s<, pre‰~ta<, m¾sto 4ws3¨2enã< sl2av7i, o4umer¨vl2enãe 6adovo, ~ert2o`e vsesv¾tl7i•: r2adÙ•s<, 6ag3glwv8 r2adoste: r2adÙ•s<, p2omo¨e v¾rnw mol2<¨jhs< teb¿.

$–gnewbr2aÝna< kolesn2jce sl2ova, r2adÙ•s<, vùl~ce, 4wdÙ{evl2enn7i• ra1È, dr2evo posred¿ 4jmÚ¨j `2jÝnj g‰da: 4“g2w`e sl2adost8 4w`jvotvor2<et8 v¾roÈ prj~a¨2aȨjhs<, 4j tl1j podklon2jv{jhs<.

Sl2ava: ÿ4ukr0pl2<emj s2jloÈ tvo2eÈ, v¾rnw vopã2em8 t1j: r2adÙ•s<, gr2ade vs¾h8 c3r1<: presl4avna< 4j dostosl74i{anna<, 4w n2e•`e glag2olana b72i{a 6Äv0: gor1o nes0k2oma<, r2adÙ•s<, glÙbjn1o nejÝm¾rjma<.

$J n72in0: Prostr2annoe sel2enãe sl2ova, r2adÙ•s<, pre‰~ta<, sosÚde, b3`2estvenn7i• b2jser8 projÝv2ed{a<: r2adÙ•s<, vse~Údnoe vs¾h8 k8 b3gÙ prjmjr2enãe, b3l`2a¨jh8 t1<, bùce, vsegd1a.

 

P¼SN· 3|.

       $Irm2os8: B3`2estvennoe sã1e 4j vse‰~tn2oe sover{2aȨe pr2aÝdenstvo, b3gomÚdrãj, b3gom3tre, prãjd2jte rÙk2amj vospl2e¨jm8: œ ne1< r2o`d{agos< b3ga sl2avjm8.

^ert2o`e sl2ova neskv2ern7i•, vjn1a vs¾h8 4wbo`2enã<, r2adÙ•s<, pre‰~ta<, pŠrr2okwv8 4wgla{2enãe, r2adÙ•s<, 4a‰plwv8 o4udobr2enãe.

š teb1“ ros1a o4uk2anÙ, pl2amen7 mnogob2o`ã< o4ugas2jv{a<: t¾m8 vopã2em8 t1j: r2adÙ•s<, rÙn1o 4wdÙ{evl2ennoe, 6“`e gede2wn8, d3vo, predv2jd0.

Sl2ava: S1e teb¿, d3vo, r2adÙ•s<, Ýov2em8 prjst2anj¨e n2am8 bÚdj vl2aȨ7ims<,* 4j 4wt2j{ãe v8 pÙ~2jn0 skorb2e•, 4j sobl2aÝnov8 vs¾h8 bor2jtel<.

$J n72in0: R2adostj vjn1a, 4wb3lgodat1j n2a{8 p2om7isl8, 6“`e Ýv2atj teb¿: r2adÙ•s<, newpal2jma< kÙpjn1o, 6—bla~e vsesv¾tl7i•, vÀrn7i< neprest2annw 4ws0n2<Ȩã•.

 

M3ltva ko pres3t¾• bùc0.

$W pres3t2a< vùl~ce, pre‰~ta< d3vo bùce, g‰da b3ga moeg1w 4i3jsa h‰rt1a m3tj prjp2adaÈ 4j mol2È tj s<, 6Äkw m3trj c3r2evo•, predna~jn2a< k8 teb¿ nedost2o•noe mo1e sã1e mol2enãe, 6“`e prã2em{j, 4w m3tj c3r1< n3bs1e 4j Ýeml1j, prjnes1j k8 c3r1È c2arstvÙȨjh8, vs¾h8 g‰dÙ, s3nÙ tvoemÛ 4j b3gÙ, 4j pro¨2enãe vsÀm8 sogr0{2enã“m8 mo4jm8 4jspros1j, `jtã1È moemÛ pod2a`d7 4jspravl2enãe, 4j na kon~2jn0 œ voÝdÚ{n7ih8 vrag2wv8 nem<t2e`noe pre{2estvãe: c‰rtvã< b3`2estvenn7i• vh2od8 œv2erstj 4jshod2ata•stvÙ• m1j: 4j t2amw r2a•skã< p2j¨j nasla`d2enã<, g2orn<gw 6—nagw gr2ada, v72i{n<gw prekr2asnagw 4ie‰rl2jma ves2elã< 4j nejÝre~2enn7ih8 tog1w kras2ot8, sv¾tlostj `e trjsã2<nnagw tŠr~nagw sv¾ta, 4j sl2adkagw gl2asa 6ag3gl7skjh8 p¾nã• nasla`d2atjs<: 4“2<`e sl2av7i 4j r2adostj nasl¾dnjka m1<, 4j s3t74im8 vsÀm8 soprj~2astnjka sotvor1j: vs4< bo m2o`e{j, 6Äkw m3tj c3r1< vsemogÚ¨agw. $J n72in0 6oubw, 4jÝr2<dn0e `e v8 ~2as8 s2e•, o4usl72i{j m1<, vsem‰ltjva< vùl~ce, predsto2<¨a t1j, vonm1j, g‰p`1e c3r2jce, mol2ebnoe p¾nãe prjnos2<¨Ù t1j s2jce:

 

Kond2ak8 3a.

V

Ýbr2annoj voev2od0 pob0d2jt“l7na<, 6Äkw 4jÝb2avl7{es< œ |l72ih8, b3lgod2arstv“nna< vospjsÚem8 t1j rab1j tvo1j, bùce: no 6Äkw 4jmÚ¨a< der`2avÙ nepob0d2jmÙÈ, œ vs2<kjh8 n2as8 b¾d8 svobod1j, da Ýov2em8 t1j: R2adÙ•s<, nev¾sto nenev¾stna<.

 

&Ikos8 3a.

     &Ag3gl8 predst2atel7 s8 n3bs1e p2oslan8 b72ist7 re¨1j bùc0: r2adÙ•s<! $J so beÝpl2otn7im8 gl2asom8 voplo¨2aema t1< Ýr1<, g‰dj, o4u`as2a{es<, 4j sto2<{e Ýov72i• k8 n2e• takwv2a<: R2adÙ•s<, 6“È`e r2adost7 voÝsã2<et8: r2adÙ•s<, 6“È`e kl2<tva 4js~2eÝnet8. R2adÙ•s<, p2ad{agw 4ad2ama voÝÝv2anãe: r2adÙ•s< sl2eÝ8 6“Ôjn7ih8 4jÝbavl2enãe. R2adÙ•s<, v7isot1o, neÙdobovoshod2jma< ~elov¾~eskjmj p2wm7isl7i: r2adÙ•s<, glÙbjn1o, neÙdoboÝr2jma< 4j 6ag3gl7skjma 4—~2jma. R2adÙ•s<, 6Äkw 4“s1j c3r2evo s0d2alj¨e: r2adÙ•s<, 6Äkw n2osj{j nos2<¨ago vs4<. R2adÙ•s<, |v0Ýd1o, 4Ävl2<Ȩa< s3lnce: r2adÙ•s<, o4utr2obo b3`2estvennagw voplo¨2enã<. R2adÙ•s<, 6“È`e 4wbnovl2<ets< tv2ar7: r2adÙ•s<, 6“È`e poklan2<ems< tvorcÛ. R2adÙ•s<, nev¾sto nenev¾stna<.

 

Kond2ak8 3v.

     V2jd<¨j s3t2a< seb1e v8 ~jstot¿, glag2olet8 gavrã2jlÙ d2erÝostnw: presl2avnoe tvoeg1w gl2asa neÙdoboprã2<tel7no dÙ{1j mo2e• 4Ävl2<ets<: beÝs¾mennagw bo Ýa~2atã< ro`destv1o k2akw glag2ole{j, Ýov72i•: $AlljlÚãa.

 

&Ikos8 3v.

     R2aÝÙm8 nedoraÝÙm0v2aem7i• raÝÙm¾tj d3va 6j¨Ù¨j, voÝop1j k8 slÙ`2a¨emÙ: 4jÝ? bokÛ ~2jstÙ, s3nÙ k2akw 6“st7 rod2jtjs< m2o¨no, rc71i m1i; k8 n2e•`e 6—n8 re~1e so str2ahom8, 4—b2a~e Ýov72i• s2jce: R2adÙ•s<, sov¾ta nejÝre~2ennagw ta2jnnjce: r2adÙ•s<, mol~2anã< pros2<¨jh8 v¾ro. R2adÙ•s<, ~Ùd2es8 h‰rt2ov7ih8 na~2alo: r2adÙ•s<, vel¾nã• 4“g1w glav2jÝno. R2adÙ•s<, l¾stvjce n‰bna<, 6“È`e sn2jde b3g8: r2adÙ•s<, m2oste, prevod2<• sÚ¨jh8 œ Ýeml1j na n3bo. R2adÙ•s<, 6ag3glwv8 mnogoslovÚ¨ee ~Údo: r2adÙ•s<, b0s2wv8 mnogopla~2evnoe pora`2enãe. R2adÙ•s<, sv¾t8 nejÝre~2ennw rod2jv{a<: r2adÙ•s<, 6“`e k2akw, nj 4“d2jnago `e naÙ~2jv{a<. R2adÙ•s<, premÚdr7ih8 prevoshod2<¨a< r2aÝÙm8: r2adÙ•s<, v¾rn7ih8 4wÝar2<Ȩa< sm72isl7i. R2adÙ•s<, nev¾sto nenev¾stna<.

 

Kond2ak8 3g.

     S2jla v72i{n<gw 4ws0n1j togd1a k8 Ýa~2atãÈ brakonejsk-ÚsnÙÈ, 4j b3lgopl2wdna< to1< lo`esn1a, 6Äkw sel1o pokaÝ1a sl2adkoe, vsÀm8 hot2<¨7im8 `2atj s3ps2enãe, vnegd1a p¾tj s2jce: $AlljlÚãa

 

&Ikos8 3g.

     $JmÚ¨j b3goprã2<tnÙÈ d3va o4utr2obÙ, voste~1e ko 4“lãsav2etj: mlad2enec8 `e 6—no< 6abãe poÝn2av8 se1< c0lov2anãe, r2adova{es<, 4j 4jgr2an7mj 6Äkw p¾sn7mj vopã2<{e k8 bùc0: R2adÙ•s<, 6—traslj neÙv<d2aem7i< roÝg1o: r2adÙ•s<, plod1a beÝsm2ertnagw st<`2anãe. R2adÙ•s<, d¾latel< d¾laȨa< ~3lv0kol2Èbca: r2adÙ•s<, sad2jtel< `2jÝnj n2a{e< r2o`d{a<. R2adÙ•s<, n2jvo, rast2<¨a< mnogopl2odãe ¨edr2ot8: r2adÙ•s<, trap2eÝo, nos2<¨a< 4—b2jlãe 4w~j¨2enã<. R2adÙ•s<, 6Äkw r2a• p2j¨n7i• procv0t2ae{j: r2adÙ•s<, 6Äkw prjst2anj¨e dÙ{2am8 got2ovj{j. R2adÙ•s<, prã2<tnoe m3ltv7i kad2jlo: r2adÙ•s<, vseg1w m2ira 4w~j¨2enãe. R2adÙ•s<, b3`ãe k8 sm2“rtn7im8 b3lgovol2enãe: r2adÙ•s<, sm2ertn7ih8 k8 b3gÙ derÝnov2enãe. R2adÙ•s<, nev¾sto nenev¾stna<.

 

Kond2ak8 3d.

     BÚrÈ vnÚtr7 4jm¾< pom7i{l2enã• sÙmn2jtel7n7ih8, c0lomÚdrenn7i• 4i2wsjf8 sm<t2es< k8 teb¿ Ýr1< nebr2a~n0•, 4j brakowkr2adovannÙÈ pom7i{l2<<, nepor2o~na<:

o4uv¾d0v8 `e tvo1e Ýa~2atãe œ d3ha s3ta, re~1e: $AlljlÚãa.

 

&Ikos8 3d.
Гласувай:
7
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. panazea - Който няма шрифта , ще чете
02.07.2015 10:54
латиница.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: panazea
Категория: Технологии
Прочетен: 2189095
Постинги: 771
Коментари: 9985
Гласове: 41146
Календар
«  Май, 2017  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031